Mieszanki do wbudowania na zimno QPR 2012 (do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych).

Mieszanka posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz atest higieniczny wydany przez PZH.

Nad jakością produkcji czuwa wdrożony system zakładowej kontroli jakości wydany przez ITC.

Mieszanki spełniają wymogi norm europejskich dotyczących wyrobów budowlanych.

Wdrożony  system   Zakładowej   Kontroli   Produkcji   zgodny  z   normą  PN-EN  13108-21  upoważnia  nas  do  oznakowania  wyrobów znakiem CE.